syndyk sprzeda zestaw MAN 8.210 przyczepa Gniotpol G4492 

19 106 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania13/10/2020
  • Lokalizacja
  • Na sprzedaż przezWłaściciel
  • MarkaMAN
  • ModelInne
  • Rok2008
  • Kilometry821161
  • Skrzynia biegówManualna

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 19.105,69 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięć złotych 69/100) zestawu I, w skład, którego wchodzi: pojazd ciężarowy MAN 8.210 TGL E4 7.5t, rok prod. 2008, nr rej. ELW59C8, VIN: WMAN13ZZ58Y210728 i przyczepa ciężarowa GNIOTPOL G 4492, rok prod. 2007, nr rej. ELW20W1, VIN: SY900000070 GK1056, przy zachowaniu następujących warunków:

1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
2) oferta powinna spełniać wymogi zawarte w regulaminie;
3) oferty powinny być składane wyłącznie w języku polskim w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta – PONY”, nadesłane listem poleconym w terminie do dnia 04 listopada 2020 roku na adres: Dorota Borkowska - Syndyk Masy Upadłości, 91-498 Łódź, Okoniowa 7/2, (decyduje data doręczenia na podany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu terminu wyznaczonego przez syndyka do zawarcia umowy;
4) przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy o numerze:
89 1140 200 4 0000 32 02 7183 835 0, prowadzony przez syndyka masy upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka;
5) otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2020 roku, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem;
6) cena sprzedaży ruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży;
7) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy
o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub po tym dniu;
8) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż ruchomości.
Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (numer telefonu: 725309313).

syndyk(Zobacz więcej ogłoszeń)Użytkownik od 05-2018