Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
Osoby posiadające prawo jazdy na płatne warsztaty samochodowe w Warszawie z Śródmieście, zobacz zdjęcie
Osoby posiadające prawo jazdy na płatne warsztaty samochodowe w Warszawie
Poszukujemy 20 Statystów/Epizodystów (kobiety i mężczyźni w wieku 25-55 lat) posiadający prawo jazdy i jeżdżące samochodem do udziału w warsztatach samochodowych w dniach 17 i 27 września w Hotel (Warszawa dzielnica Wola). Mile widziane osoby, które posiadają własną firmę.Zadania: Wczucie w rolę klienta zakupującego auto, rozmowa z doradcami samochodowymi sprzedający auta używane - seat, audi, sko ...
Praca dla studentów
Dzień dobry, Kinoteka Multiplex, zatrudni operatywnych studentów do 26 roku życia. Wymagamy zaangażowania w pracę, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, dokładności, punktualności, komunikatywności. Osób zorientowanych na wysoki poziom obsługi klienta. Dyspozycyjności również w wybrane weekendy. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, książeczka do celów sanit ...
Psychoterapeuta Warszawa poszukiwany
Psychoterapeuta poszukiwany do placówek w Warszawie W związku z ciągłym rozwojem firmy PsychoCare poszukujemy nowych osób na stanowisko psychoterapeuty do naszych placówek. Obecnie mamy 6 lokalizacji, 5 na terenie Warszawy oraz jedną w Szczecinie. Współpracuje z nami ponad 40 psychologów oraz psychoterapeutów. Szukamy wyjątkowych specjalistów, których pasją jest praca z człowi ...
 Poszukujemy osób do pracy w charakterze AKUSTYKA  z Śródmieście, zobacz zdjęcie
Poszukujemy osób do pracy w charakterze AKUSTYKA
Oczekujemy: zaangażowania w wykonywaną pracę, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjności, wykształcenia minimum średniego, znajomości zagadnień związanych z akustyką, punktualności, odpowiedzialności i rzetelności - praca w pełnym wymiarze (na zastępstwo). Doświadczenie w teatrze mile widziane.Zakres obowiązków:realizacja prób i spektakli,obsługa mikroportów ,pomoc techniczna - omikro ...
Praca dorywcza w recepcji w małym SPA w centrum Warszawy z Śródmieście, zobacz zdjęcie
Praca dorywcza w recepcji w małym SPA w centrum Warszawy
Poszukujemy osoby do pracy dorywczej w recepcji w małym SPA w centrum Warszawy w okolicach ronda Daszyńskiego. Praca dorywcza czyli często w weekendy oraz w tygodniu w uzgodnione godziny jako uzupełnienie obecnego składu osobowego recepcji. Chętnie zatrudnimy studentki/studentów kierunków związanych ze zdrowiem i poprawą kondycji fizycznej ( np. masaże) oraz kosmetologią. Wymagania - łatwość ...
Osób do współtworzenie firmy w branży obsługi rynku nieruchomości
Ogłoszenie kieruję do osób ambitnych, potrafiących poświęcić się pracy w dobrze płatnych dziedzinach związanych z rynkiem nieruchomości.Poszukuję osób do pracy/współpracy w zakresach:- kontaktu z klientami,- pracy biurowej (kontakt telefoniczny, obsługa komputera; praca biurowa w siedzibie firmy lub zdalna),- grafiki, fotografii,- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, - zarządzania i administro ...
Specjalista ds. komercjalizacji i sprzedaży
Obowiązki:-Aktywne pozyskiwanie najemców do centrum coworking Working -Prezentacje powierzchni biurowej zainteresowanym klientów-Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji-Bieżący kontakt z zewnętrznymi agencjami nieruchomości-Negocjacje umów najmu i nadzór nad realizacji zapisów umów do czasu wprowadzenia najemcy na obiekt-Przygotowywanie raportów z sytuacji rynkowej, analizy konkurencyji itp ...
Więcej ogłoszeń

Praca dorywcza w pracowni multimedialnej 

Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania07/08/2019
  • Ogłaszane przezFirma/Agencja
  • Rodzaj pracyDorywcza/Tymczasowa
  • Rodzaj umowyInne

Pra­cow­nia mul­ti­me­dialna „TAVEN”
Firma TAVEN spe­cja­li­zuje się w branży mul­ti­me­dial­nej oraz oświe­tle­nia. Wyko­nu­jemy pro­jekty oświe­tle­nia (w razie potrzeby kom­plek­sowa reali­za­cja z dostawą oraz mon­ta­żem), pro­jekty mul­ti­me­dialne (zdję­cia, gra­fiki), pro­duk­cja ele­men­tów (obróbka CNC, wyci­na­nie oraz gra­wer lase­rem, druk 3D). Nasza pra­cow­nia łączy ludzi z pasją oraz zami­ło­wa­niem do świata mul­ti­me­diów. W tej chwili szu­kamy osoby, która pomoże w zdo­by­wa­niu nowych klien­tów.

Szuka kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:

Przed­sta­wi­ciel Han­dlowy
Miej­sce pracy: War­szawa

Opis sta­no­wi­ska – co będzie nale­żało do Two­ich obo­wiąz­ków:

·Aktywne pozy­ski­wa­nie klien­tów
· Spo­rzą­dza­nie ofert i doku­men­ta­cji han­dlo­wej
· Wspar­cie przy pre­zen­ta­cjach han­dlo­wych
· Budo­wa­nie rela­cji z obec­nymi oraz poten­cjal­nymi klien­tami

Osoba, któ­rej poszu­ku­jemy:

· Ma umie­jęt­no­ści budo­wa­nia trwa­łych rela­cji z klien­tami
· Jest zorien­to­wana na wynik i potrafi brać odpo­wie­dzial­ność za wła­sne decy­zje
· Potrafi iden­ty­fi­ko­wać potrzeby klienta, pro­wa­dzić roz­mowy han­dlowe i nego­cjo­wać
· Jest komu­ni­ka­tywna i zaan­ga­żo­wana

Ofe­ru­jemy:

· Pracę doryw­czą/ dodat­kową, jako przed­sta­wi­ciel han­dlowy
· Ela­styczny czas pracy
· Rozli­cze­nie w opar­ciu o stawkę pro­cen­tową od zre­ali­zo­wa­nego zle­ce­nia
· Narzę­dzia nie­zbędne w pracy przed­sta­wi­ciela han­dlowego

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o prze­sy­ła­nie CV na adres mailowy: biuro@taven.pl

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi oso­bami.

Pro­simy o zawar­cie w CV klau­zuli:

„Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w celu rekru­ta­cji zgod­nie z art. 6 ust. 1lit. a Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)”.

TAVEN(Zobacz więcej ogłoszeń)Użytkownik od 06-2013